Statut

STATUT

OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA OPTYMALNYCH im. ADAMA JANY Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE

Zmieniony i uchwalony przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów
w dniach 16 października 2010r. oraz 26 lutego 2011r.

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Optymalnych im. Adama Jany, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest zarejestrowanym, dobrowolnym, samorządnym stowarzyszeniem, o celach niezarobkowych. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa zgodnie z przepisami obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej.

Nazwa Stowarzyszenia i jego wyróżniający znak graficzny, po prawnym     zastrzeżeniu staje się niezbywalną własnością Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie jest Organizacją Pożytku Publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2010r., nr 234, poz. 1536).

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie Działalności Pożytku Publicznego w obszarach wymienionych w §5.

§ 2

Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą. Na terenie swojej działalności Stowarzyszenie może tworzyć przedstawicielstwa i kluby.
Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Jaworzno w województwie śląskim.

§ 3

Stowarzyszenie działać będzie w jednorodnej strukturze bez wyodrębniania terenowych jednostek organizacyjnych.

Stowarzyszenie ma prawo do powoływania oddziałów oraz klubów, jak również niezbędnych komisji i biur, które działają, bez nadawania im osobowości prawnej.

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych organizacji o podobnym profilu działania, zakładać i wstępować do Związków Stowarzyszeń.

O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich decyduje Zarząd Główny.

Przystąpienie do Związku Stowarzyszeń nie może odbywać się na warunkach utraty suwerenności czy ograniczenia samodzielności.

Rozdział II

SFERY ZADAŃ PUBLICZNYCH

§ 5

Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową realizującą wyłącznie społecznie użyteczne zadania na rzecz ogółu społeczności, jak również na rzecz członków stowarzyszenia, w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

W rozumieniu statutu ogół społeczności tworzą: wszyscy, bez względu na swój status społeczny, zawodowy lub inny, którzy uczestniczą w realizowaniu celów i zadań stojących przed szeroko rozumianym, zdrowym odżywianiem i zdrową żywnością, z uwzględnieniem zasad optymalnego odżywiania według metod lekarza medycyny Jana Kwaśniewskiego, a także wszystkie osoby będące podmiotami oddziaływań w tym zakresie.

Działalność statutową Stowarzyszenie może prowadzić jedynie w następujących sferach zadań publicznych:

a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

b) działalności charytatywnej,

c) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

d) ochrony i promocji zdrowia,

e) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

f) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i

zagrożonych zwolnieniem z pracy,

g) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

h) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

i) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

j) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,

k) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

l) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

m) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, w tym alkoholizmowi i narkomanii,

n) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,

o) upowszechniania i ochrony praw konsumentów,

p) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

q) promocji i organizacji wolontariatu,

r) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe w zakresie określonym w pkt. a – q.

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 6

Celem głównym Stowarzyszenia jest rozwijanie szerokiego zainteresowania, jak i organizowanie działalności informacyjnej, upowszechniającej, wspomagającej, ochronnej i pomocowej na rzecz ochrony zdrowia, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, dobroczynności oraz rehabilitacji społecznej i zawodowej inwalidów, jak również wspieranie działalności naukowej, naukowo-technicznej i oświatowej oraz innej w przyjętych w statucie sferach zadań pożytku publicznego, podejmowanej w związku z nowoczesnym, optymalnym odżywianiem się ludzi i ekologiczną żywnością, skierowanych do ogółu społeczności, jak również na rzecz członków Stowarzyszenia.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje cele między innymi w następujących statutowych działaniach:

a) popularyzowanie nowoczesnego, optymalnego modelu odżywiania się ludzi oraz upowszechnianie osiągnięć i efektów stosowania żywienia optymalnego, opracowanych przez lek. med. Jana Kwaśniewskiego,

b) inicjowanie i koordynowanie badań naukowych oraz współdziałanie w tym zakresie z odpowiednimi placówkami produkcji i gospodarki żywnościowej,

c) integrowanie środowisk zainteresowanych optymalnym modelem odżywiania się i wymianą doświadczeń,

d) inspirowanie i wspieranie rozwoju, w zakresie celów Stowarzyszenia, danego regionu lub miejscowości oraz lokalnych samorządów, w których działają oddziały stowarzyszenia,

e) stwarzanie możliwości podnoszenia kwalifikacji w zakresie wykorzystywania nowoczesnych metod praktycznego stosowania odżywiania optymalnego,

f) organizowanie kontaktów między przedstawicielami klasycznej medycyny, a lekarzami propagującymi optymalny model odżywiania, a także osobami, które stosując ten model odżywiania uzyskały poprawę stanu zdrowia,

g) nadawanie dyplomów, doradców żywienia optymalnego,

h) propagowanie oraz zabezpieczanie w różnych formach, pomocy w zakresie prowadzenia zdrowego trybu życia, w tym odżywiania się i rehabilitacji, poprzez organizowanie szkoleń oraz działań zapobiegawczych przez wykwalifikowanych specjalistów z tych zakresów,

i) organizowanie konferencji naukowych, sympozjów, zjazdów, spotkań, prelekcji, odczytów, a także organizowanie szkoleń z zakresu nowoczesnego – optymalnego modelu odżywiania się ludzi – zgodnie z zasadami ustalonymi przez lek. med. Jana Kwaśniewskiego,

j) wspieranie inicjatyw organizowania wypoczynku czynnego, prowadzenia placówek sanatoryjnych, kolonii dla dzieci, klinik optymalnego odżywiania się,

k) utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i za granicą oraz wspieranie innych stowarzyszeń o podobnych celach działania,

l) wspieranie inicjatyw i działań ekologicznej produkcji rolniczej, przetwarzania żywności, produkcji energii oraz nawiązywanie kontaktów z organizacjami propagującymi działania ekologiczne.

Stowarzyszenie prowadzi następującą nieodpłatną Działalność Pożytku Publicznego:

 • 18.20.Z – Reprodukcja zapisanych nośników informacji.
 • 88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana.
 • 91.03.Z – Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji historycznych.
 • 72.11.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii.
 • 72.19.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.
 • 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.
 • 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
 • 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację.
 • 86.90.D – Działalność paramedyczna.
 • 86.90.E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
 • 96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Stowarzyszenie prowadzi następującą odpłatną działalność pożytku publicznego:47.61.Z – Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.

 • 47.62.Z – Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.
 • 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.
 • 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami.
 • 58.11.Z – Wydawanie książek.
 • 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków.
 • 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza.
 • 59.13.Z – Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych.
 • 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
 • 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację.
 • 86.90.D – Działalność paramedyczna.
 • 86.90.E – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
 • 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.
 • 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

§ 8

Stowarzyszenie, oprócz działalności statutowej wymienionej w § 5, § 6 i § 7, może na podstawie podjętej przez Zarząd Główny uchwały, rozpocząć lub prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Cały dochód, w tym również z majątku jak i statutowej działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej, Stowarzyszenie ma obowiązek przeznaczyć i wykorzystać jedynie do statutowej działalności Stowarzyszenia. Dochód taki może służyć wyłącznie realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych i celów statutowych oraz nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.

Zarząd Główny może podjąć się prowadzenia gospodarczej działalności, jednak tylko w wypadku nie naruszającym statusu organizacji pożytku publicznego Stowarzyszenia oraz w ramach i zakresach uwzględniających obowiązki, ograniczenia i wyłączenia wynikające z przepisów prawa dla takiego Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie może na zasadach: suwerenności stron, partnerstwa, pomocniczości, efektywności oraz uczciwej konkurencji i jawności prowadzić działalność statutową w sferach przyjętych w Statucie zadań pożytku publicznego we współpracy z Organami administracji publicznej, prowadzącymi odpowiadające tym zadaniom działania pożytku publicznego.

Stowarzyszenie może wykonywać inne zadania m. in. powierzone Stowarzyszeniu na jego wniosek lub za jego zgodą przez Radę Ministrów i inne organa państwowe i samorządowe.

Stowarzyszenie może uczestniczyć w inspirowaniu tworzenia i nowelizacji aktów prawnych oraz prezentowania opinii w zakresie zadań i celów Stowarzyszenia.
Właściwe organy administracji państwowej i samorządowej udzielają Stowarzyszeniu informacji niezbędnych do wykonywania jego zadań statutowych.

Rozdział III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA – ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a) członków zwyczajnych,

b) członków honorowych,

c) członków wspierających.

Członkiem zwyczajnym może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemiec, który ukończył, co najmniej 16 lat i przejawia zainteresowanie celami Stowarzyszenia i optymalnym modelem odżywiania się. Osoby niepełnoletnie nie mają prawa wyborczego.

Członków zwyczajnych do Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd Główny na wniosek zainteresowanych, zgłoszony w formie pisemnej deklaracji.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która chce wspierać działalność statutową Stowarzyszenia poprzez zadeklarowanie pomocy finansowej, rzeczowej lub organizacyjnej. Na członka wspierającego przyjmuje Zarząd Główny na pisemny wniosek zainteresowanego.

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która w szczególny sposób przyczyniła się do realizacji statutowych zadań i rozwoju Stowarzyszenia. Tytuł członka honorowego nadaje Zarząd Główny.

§ 10

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:

a) czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia,

b) udziału w działalności Stowarzyszenia, na zasadach określonych w statucie korzystania z doradztwa i rezultatów działania Stowarzyszenia, a w szczególności z działalności informacyjnej, szkoleniowej, wydawniczej, wymiany doświadczeń krajowych i międzynarodowych oraz korzystania z różnych form współpracy i pomocy koleżeńskiej członków Stowarzyszenia,

c) członkowie Stowarzyszenia mogą prowadzić działalność w Oddziałach oraz uczestniczyć w pracach klubów, komisji i biur,

d) członek może jednocześnie uczestniczyć w pracach kilku Komisji,

e) członkom wspierającym i honorowym, przysługują te same prawa, co członkom zwyczajnym, z wyjątkiem praw określonych w § 10 ust 1, pkt a, Statutu.

Członkowie wspierający będący osobami prawnymi, wykonują swoje prawa za pośrednictwem umocowanych przedstawicieli.

Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do noszenia legitymacji i odznak Stowarzyszenia.

§ 11

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do:

1. Przestrzegania statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

2. Aktywnie udzielać się w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia poprzez:

a) wspieranie działalności Stowarzyszenia w granicach swoich możliwości,

b) propagowanie haseł i idei Stowarzyszenia oraz zjednywanie mu członków i sympatyków,

c) regularne opłacanie składek członkowskich ustalonych przez Zarząd Główny Stowarzyszenia.

§ 12

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

Dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pismem do Zarządu Głównego Stowarzyszenia, utraty zdolności do działań prawnych, bądź też pozbawienia praw publicznych na mocy prawomocnego orzeczenia sądowego.

Wykreślenia z ewidencji członków uchwałą Zarząd Głównego za niepłacenie składek członkowskich co najmniej przez sześć miesięcy lub z powodu nie uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia przez okres co najmniej sześciu miesięcy.

Wykluczenia uchwałą Zarząd Głównego z powodu nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz lub działania na szkodę Stowarzyszenia.

Osoba wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 13

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie.

2. Zarząd Główny.

3. Komisja Rewizyjna.

§ 14

Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 (cztery) lata, a ich wybór jeżeli statut nie stanowi inaczej, odbywa się zwykłą większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu tajnym.

Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych.

Zgromadzeni mogą każdorazowo uchylić tajność głosowania.

§ 15

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie trwania kadencji, skład osobowy tych władz jest uchwałą Zarządu Głównego Stowarzyszenia, uzupełniany spośród niewybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów.

Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 (jednej /trzeciej) liczby członków pochodzących z wyborów.

WALNE ZEBRANIE

§ 16

Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

Walne Zebrania mogą odbywać się z udziałem wybranych w Oddziałach delegatów.

W przypadku gdy liczba wszystkich członków Stowarzyszenia przekroczy 1000 (tysiąc) osób, Walne Zebranie Członków zostaje zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów wybieranych w ustalonej proporcji 1 (jeden) delegat na 50 (pięćdziesięciu) członków i na czas kadencji trwającej do ogłoszenia wyników wyborów nowych władz w następnej kadencji.

Szczegółowy tryb wyboru delegatów określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny, który winien uwzględniać możliwość zgłaszania i wybierania delegatów każdemu członkowi Oddziału, w tym również z oddziałów mających mniej niż 50 (pięćdziesięciu) członków.

§ 17

W Walnym Zebraniu biorą udział:

a) z głosem stanowiącym członkowie albo delegaci będący członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia,

b) z głosem doradczym, członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd Główny powiadamia członków lub delegatów bezpośrednio lub przez władze Oddziału łącznie z wykorzystaniem sieci informatycznej i formy elektronicznej, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.

Walne Zebranie może podejmować uchwały jeżeli w pierwszym terminie obecna jest przynajmniej połowa ogólnej liczby uprawnionych członków lub delegatów uprawnionych do głosowania.

Jeżeli w pierwszym terminie nie zostanie spełniony opisany w ust.3 warunek dotyczący quorum, Walne Zebranie może obradować w drugim terminie, który przypada w tym samym dniu po upływie 30 minut od czasu, na który przypadał pierwszy termin Zebrania. W takim przypadku Walne Zebranie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych delegatów lub członków uprawnionych do głosowania.

§ 18

Walne zebranie może być Nadzwyczajne oraz Zwyczajne zwoływane przez Zarząd Główny na koniec kadencji. Każde Walne Zebranie obraduje, wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

Obradami kieruje prezydium w składzie: Przewodniczący i Sekretarz. Przewodniczący za zgodą zebranych może dobrać do składu prezydium osoby w ilości zapewniającej sprawne przeprowadzenie obrad. Głosowanie na osoby dobrane odbywa się jawnie i osoby te wybierane są zwykłą większością głosów.

Członek ustępujących władz, kończący kadencję nie może wejść w skład prezydium Zwyczajnego Walnego Zebrania i powołanych na nim komisji.

Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Główny:

a) z własnej inicjatywy,

b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,

c) na umotywowane żądanie co najmniej 1/5 członków zwyczajnych.

W uzasadnionych przypadkach Nadzwyczajne Walne Zebranie może odbywać się w każdym czasie, jednak obraduje jedynie w sprawach wcześniej ujętych w zgłoszonym uczestnikom porządku obrad.

§ 19

Do kompetencji Walnego Zebrania należy między innymi:

a) określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,

b) uchwalanie zmian statutu,

c) wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia,

d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań ustępujących władz Stowarzyszenia, w tym udzielanie absolutorium na koniec kadencji,

e) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

f) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, złożonych w zawitym terminie,

g) zatwierdzanie przyjętych podczas kadencji Regulaminów funkcjonowania wszystkich władz Stowarzyszenia,

h) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia

jego majątku,

i) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady Walnego Zebrania.

ZARZĄD GŁÓWNY

§ 20

Zarząd Główny kieruje działalnością Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, statutem, regulaminami i obowiązującym porządkiem prawnym.

W przyjętym w statucie trybie reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem za działalność Stowarzyszenia podczas całej kadencji.

Zarząd Główny składa się z pięciu do dziewięciu członków, w tym prezesa, jeden do dwóch wiceprezesów, skarbnika i sekretarza, których na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona nowy skład Zarządu.

Zarząd Główny może wyłonić ze swego składu trzy lub czteroosobowe Prezydium Zarządu Głównego, które kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresach między posiedzeniami Zarządu Głównego.

Zakres działania Zarządu Głównego określa, w przyjętym planie działania lub preliminarzu budżetu, na dany rok Zarząd Główny.

Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się nie rzadziej niż cztery razy w roku.

Członkowie Zarządu Głównego nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenie publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 21

Do zadań Zarządu Głównego należy:

1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania, przestrzeganie statutu oraz przyjętych regulaminów.

3. Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał i innych aktów normatywnych w tym regulaminów.

4. Opracowywanie i przedstawianie Walnemu Zebraniu sprawozdania ze swej działalności na zakończenie kadencji.

5. Prowadzenie spraw związanych z bieżącą działalnością Stowarzyszenia.

6. Realizacja programu i celów statutowych Stowarzyszenia, w tym organizowanie i prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej statutowej działalności Stowarzyszenia.

7. Określanie szczegółowych kierunków działania.

8. Opracowywanie planów działalności lub preliminarzy budżetowych.

9. Uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.

10. Podejmowanie uchwał w sprawach nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego.

11. Organizowanie i prowadzenie wyodrębnionej działalności gospodarczej.

12. Występowanie do Walnego Zebrania, w sprawie potwierdzenia zmian wysokości opłaty wpisowej i składek członkowskich.

13. Określanie warunków powoływania dla własnej obsługi i obsługi oddziałów, klubów, komisji i biur niezbędnej dla działalności statutowej oraz określanie ich zadań i uprawnień.

14. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji w tym: księgowej i członkowskiej.

15. Zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji państwowej, samorządowej i władzami naczelnymi innych organizacji.

16. Powoływanie na okres swojej kadencji specjalistów z danej dziedziny, komisji problemowych oraz określanie ich zadań.

17. Udostępnianie aktualnych danych o Stowarzyszeniu i publikowanie ważniejszych uchwał na stronie internetowej z zachowaniem przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych.

18. Wykonywanie zaleceń pokontrolnych organu przeprowadzającego kontrolę.

19. Udzielanie kontrolującym lub Walnemu Zebraniu wyczerpujących wyjaśnień wraz z przedstawianiem wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących przedmiotu kontroli w Stowarzyszeniu.

20.Opracowywanie i sporządzanie pisemnych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia za okres sprawozdawczy i składanie ich Komisji Rewizyjnej w terminie do końca stycznia za rok ubiegły, do zatwierdzenia, a na koniec kadencji Walnemu Zebraniu.

21. Ustalenie zasad rozliczeń finansowych.

§ 22

Zarząd Główny Stowarzyszenia prowadzi statutową działalność pożytku publicznego jako działalność nieodpłatną lub działalność odpłatną w rozumieniu przepisów ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, jednocześnie nie może prowadzić działalności gospodarczej z takim samym przedmiotem działalności.

Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego, otrzymanie na podstawie zlecenia środków na realizację prowadzenia działalności pożytku publicznego, wymaga zawsze ewidencyjnego, księgowego i rachunkowego wyodrębnienia w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

Zarząd Główny Stowarzyszenia ma prawo dla prowadzenia działalności statutowej w sferach zadań pożytku publicznego określać i dokonywać zgłoszenia do odpowiednich rejestrów, w tym sądowego: przedmiotów działalności lub ich zmiany, jak również określać i zgłaszać nieodpłatny albo odpłatny charakter każdej z prowadzonych działalności.

Zarząd Główny Stowarzyszenia jest odpowiedzialny za zebranie, wystąpienie i przekazywanie do odpowiednich organów i instytucji wszelkich wniosków i niezbędnych sprawozdań, informacji i dokumentów dla uzyskania statusu pożytku publicznego, jak i jego dalszego utrzymywania w przyszłości.

Zarząd Główny Stowarzyszenia ma obowiązek corocznie ogłaszać zatwierdzone przez Komisję Rewizyjną, sprawozdanie merytoryczne oraz sprawozdanie finansowe ze swojej działalności. Ogłaszanie z zastrzeżeniem przepisów odrębnych, następuje co najmniej poprzez wyłożenie w widocznym miejscu sprawozdań do publicznej wiadomości w siedzibie Stowarzyszenia, jak i podanie treści poprzez sieć informatyczną.

PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO

§ 23

Prezydium Zarządu Głównego jest obok Prezesa Zarządu organem wykonawczo – zarządzającym powoływanym do działania w okresach pomiędzy posiedzeniami Zarządu Głównego.

Prezydium Zarządu Głównego może zostać powołane na wniosek Prezesa.

Skład prezydium ustalany jest zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Zarząd Główny.

Prezydium występuje w imieniu Zarządu Głównego i Stowarzyszenia w zakresie spraw przynależnych, realizowanych czy podejmowanych przez Zarząd Główny.

Do zakresu działania Prezydium należą wszystkie sprawy będące w kompetencji Zarządu Głównego, jednak uchwały Prezydium w ważnych sprawach statutowych winny być sprawozdane na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego.

Prezydium zbiera się na posiedzenia w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 24

Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli i nadzoru nad działalnością Zarządu Głównego oraz całego Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 członków, w tym: przewodniczącego, jego zastępcy oraz sekretarza, których wybiera ze swego grona na pierwszym posiedzeniu.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

a) nadzorowanie i kontrola działalności Stowarzyszenia, co najmniej raz w roku,

b) występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji,

c) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd Główny z jego ustawowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania Zarządu Głównego,

d) zwołanie Walnego Zebrania w razie nie zwołania go przez Zarząd Główny w terminie lub w trybie ustalonym statutem,

e) składanie na walnym zebraniu Stowarzyszenia wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium dla ustępujących władz Stowarzyszenia,

f) składanie sprawozdań ze swej działalności na walnym zebraniu,

g) przyjmowanie i zatwierdzanie w terminie do połowy lutego, corocznych sprawozdań za rok poprzedni, przygotowywanych i składanych przez Zarząd Główny Stowarzyszenia.

§ 25

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarząd Głównego.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nadzorują i kontrolują działalność Oddziałów, Klubów, Komisji i Biur Stowarzyszenia.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić żadnych innych funkcji, we władzach Stowarzyszenia, ani pozostawać z członkami tych władz w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

Członkami Komisji Rewizyjnej, nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem, za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 25 a

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

Nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

Nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

Rozdział V

ODDZIAŁY I KLUBY STOWARZYSZENIA

§ 26

Oddział jest działającą w ramach Stowarzyszenia, podstawową formą pracy merytorycznej Stowarzyszenia. Oddziały nie mają osobowości prawnej i nie są terenowymi jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia, nie mają również prawa do prowadzenia działalności gospodarczej.

Klub jest formą pracy z przyszłymi członkami Stowarzyszenia, gdy ilość sympatyków i zainteresowanych nie upoważnia powołania Oddziału.

Oddziały oraz Kluby działają na podstawie niniejszego Statutu oraz regulaminów przyjętych przez Zarząd Główny Stowarzyszenia.

O powstaniu Oddziału lub Klubu i zakresie jego działania decyduje uchwałą Zarząd Główny Stowarzyszenia.

Do powstania Oddziału konieczna jest liczba co najmniej 15 członków Stowarzyszenia.

§ 27

Władzami Oddziału są:

1. Walne Zebranie Oddziału,

2. Zarząd Oddziału,

3. Komisja Rewizyjna Oddziału.

§ 28

Do kompetencji każdego walnego zebrania Oddziału należy:

a) uchwalanie regulaminu walnego zebrania Oddziału,

b) uchwalenie głównych kierunków do preliminarzy budżetowych Oddziału,

c) rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez członków Oddziału i władze Stowarzyszenia.

Walne zabrania Oddziału mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.

Do kompetencji zwyczajnego walnego zebrania Oddziału należy również:

a) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału,

b) wybór członków Zarządu Oddziału,

c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Oddziału,

d) po upływie kadencji wybór delegatów na walne zebrania całego Stowarzyszenia.

Zwyczajne Walne Zebranie Oddziału odbywa się co najmniej raz na cztery lata.

Nadzwyczajne Walne zebranie Oddziału zbiera się co najmniej raz na dwa lata w celu omówienia bieżących zadań, zgłoszonych problemów jak i omówienia spraw z dotychczasowego funkcjonowania Zarządu Oddziału.

§ 29

W każdym walnym zebraniu Oddziału biorą udział:

a) z głosem decydującym – członkowie zwyczajni Stowarzyszenia przynależni do danego Oddziału,

b) z głosem doradczym – przedstawiciele władz Stowarzyszenia, członkowie honorowi i zaproszone osoby.

Walne zebrania Oddziału są zwoływane przez Zarząd Oddziału. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd Oddziału zawiadamia każdorazowo członków Oddziału i władze Stowarzyszenia co najmniej 14 dni przed terminem planowanego zebrania.

§ 30

Zarząd Oddziału kieruje działalnością Oddziału w okresie między walnymi zebraniami i ponosi odpowiedzialność za pracę Oddziału przed walnym zebraniem Oddziału i władzami Stowarzyszenia.

Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:

a) wykonywanie uchwał oraz postanowień Walnych Zebrań Oddziału oraz władz Stowarzyszenia,

b) kierowanie pracami powierzonego Oddziału, jak również prowadzenie niezbędnej

dokumentacji dla potrzeb Oddziału jak i władz Stowarzyszenia,

c) uchwalanie planów działania i projektów rocznych budżetów Oddziału,

d) zarządzanie i rozliczanie się z przekazanych przez Zarząd Główny Stowarzyszenia do Oddziału funduszami na podstawie zatwierdzonego preliminarza budżetowego Oddziału,

e) współpraca z Zarządem Głównym Stowarzyszenia lub Komisją Rewizyjną Stowarzyszenia przy przygotowywaniu planów, uchwał i regulaminów, realizacji działalności oraz kontroli Stowarzyszenia w zakresie dotyczącym Oddziału,

f) przekazywanie i rozliczanie się z Zarządem Głównym Stowarzyszenia, w tym z wszystkich wpłat wpisowego, składek członkowskich danego Oddziału oraz wszelkich innych otrzymanych środków, dotacji, świadczeń lub wpłat pochodzących z różnych innych źródeł lub tytułów,

g) zwoływanie Nadzwyczajnych i Zwyczajnych Walnych Zebrań Oddziału,

h) na podstawie osobnych pełnomocnictw, reprezentowanie Stowarzyszenia w obszarze swojego działania,

i) czuwanie nad bieżącym wykonaniem obowiązków statutowych przez członków Oddziału, prowadzenie podstawowej ewidencji członków i zbieranie składek członkowskich,

j) składanie corocznych sprawozdań i innej niezbędnej dokumentacji z działalności

Oddziału, Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia, na żądanie również Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia oraz Walnym Zebraniom Oddziału.

§ 31

Zarząd Oddziału składa się z 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie Oddziału.

Zarząd Oddziału wybiera ze swojego grona prezesa, skarbnika i sekretarza.

Posiedzenia Zarządu Oddziału zwołuje prezes lub sekretarz. O terminie, miejscu i porządku posiedzenia powiadamia się członków Zarządu Oddziału co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.

Zarząd Oddziału może również wybrać osobę wiceprezesa.

Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się co najmniej raz na kwartał.

§ 32

Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego.

§ 33

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:

a) prowadzenie kontroli całokształtu działalności Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i terminowości rozliczeń z Zarządem Głównym.

b) Przekazywanie informacji do Zarządu Głównego Stowarzyszenia o stwierdzonych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu, pracy lub wykonywaniu obowiązków przez poszczególnych członków władz Oddziału.

c) Występowanie do zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli.

d) Występowanie z wnioskami o zwołanie posiedzenia Zarządu Oddziału.

e) Składanie na Walnym Zebraniu Oddziału sprawozdań ze swej działalności i występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału.

Rozdział VI

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 34

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 35

Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

a) opłaty wpisowe i składki członkowskie,

b) dochody z praw, nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,

c) dotacje, subwencje, granty, ustawowe odpisy z podatku, dochody z ofiarności publicznej i zbiórki pieniężne,

d) darowizny, zapisy i spadki,

e) wpływy z działalności statutowej,

f) wpływy z działalności gospodarczej.

Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, powinny być przechowywane na koncie bankowym Stowarzyszenia założonym i prowadzonym przez Zarząd Główny Stowarzyszenia.

Wszystkie wpłaty gotówkowe winny być najpierw jak najszybciej przekazane na konto bankowe Zarządu Głównego, a dopiero w następnej kolejności pobierane dla uwzględnienia bieżących potrzeb.

Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca każdego kwartału danego roku.

Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki wg zasad określonych przez Zarząd Główny, w ciągu dwóch tygodni od daty otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 36

Z majątku Stowarzyszenia nie mogą być udzielane pożyczki ani też nie może on stanowić zabezpieczenia zobowiązań w stosunku do:

 • jego członków,
 • członków organów,
 • pracowników,

oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

Majątek Stowarzyszenia nie może być przekazany na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

Majątek Stowarzyszenia nie może być wykorzystywany na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio z celu statutowego.

Zabronione jest również dokonywanie zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy i ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 37

Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia powyżej kwoty 3.500zł (trzech i pół tysiąca złotych) wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu Głównego, w tym prezesa lub wiceprezesa i skarbnika lub wyznaczonego członka Zarządu.

Dla ważności innych pism i dokumentów wystarczy jeden podpis: prezesa, wiceprezesa, sekretarza lub upoważnionej innej osoby z Zarządu Głównego.

Każdy dokument przed jego wykorzystaniem musi zostać zarejestrowany w Rejestrze Dokumentów dot. Oświadczeń Woli znajdującym się w Biurze Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

Rozdział VII

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 38

Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymaga kwalifikowanej większości 2/3 (dwóch trzecich) głosów przy obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania członków lub delegatów. W drugim terminie Walne Zebranie może podjąć uchwałę w powyższych sprawach bez względu na liczbę obecnych członków lub delegatów uprawnionych do głosowania.

Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Stowarzyszenia wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad takiego Zebrania. Do zawiadomienia określonego w § 17 ust. 2 należy załączyć projekty stosownych uchwał.

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w Statucie lub związanych z utratą statusu pożytku publicznego, mają zastosowanie przepisy ustawy:

a) Prawo o stowarzyszeniach,

b) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rozdział VIII

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

§ 39

Z dniem zarejestrowania zmian wprowadzonych w powyższym Statucie, Oddziały Stowarzyszenia ulegają przekształceniu w Oddziały i działają zgodnie z nowymi zapisami Statutu.

Z dniem zarejestrowania zmian statutu Zarząd Główny Stowarzyszenia realizuje wszelkie uprawnienia i obowiązki formalne, jak i rejestracyjne związane z przekształcaniem w Oddziały dotychczasowych Oddziałów Stowarzyszenia jako terenowych jednostek organizacyjnych.

Zarząd Główny Stowarzyszenia po zarejestrowaniu nowych zapisów Statutu, dokona uchwałą rozstrzygnięć o dalszym przeznaczeniu ewentualnego majątku Stowarzyszenia, do którego ewentualne prawa lub obowiązki mogły dotyczyć terenowych jednostek organizacyjnych.

§ 40

Statut wchodzi w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia Sądu Rejestrowego.