SKLEP JEST W FAZIE TESTOWEJ

Żadne zamówienie nie będzie realizowane. Przepraszamy za niedogodności. Zapraszamy wkrótce.

Jak nie chorować?

30,00

Książka Jak nie chorować zawiera prace Jana Kwaśniewskiego napisane w latach 1980-82.

Brak w magazynie

Opis

Ksi��ka Jak nie chorowa� zawiera prace Jana Kwa�niewskiego napisane w latach 1980-82.

W 1974 na zlecenie �wczesnego premiera rozpocz�to program badawczy dotycz�cy �ywienia optymalnego. W ramach tego programu w roku 1980 powsta�y dwie prace naukowe, o oty�o�ci i o mia�d�ycy, podsumowuj�ce badania na zwierz�tach, na chorych oraz wieloletni� praktyk� lekarsk� dr. Kwa�niewskiego.

Pierwsza cz�� ksi��ki to praca pt. Nie tylko o oty�o�ci.
Napisana w 1982 roku i przeznaczona do wydania drukiem (do czego wtedy nie dosz�o) stanowi�a popularnonaukowe rozwini�cie wcze�niejszej pracy o oty�o�ci. Praca ta p�niej sta�a si� podstaw� ksi��ki �ywienie optymalne.

Druga cz�� ksi��ki to praca naukowa o wp�ywie diety niskow�glowodanowej na mia�d�yc�.

W trzeciej cz�ci zamieszczono korespondencj� z lat 1974-94, kt�r� dr Kwa�niewski prowadzi� z w�adzami w sprawie bada� nad �ywieniem optymalnym oraz recenzje i opinie na temat jego prac.

W dotychczasowych publikacjach dr Kwa�niewski celowo unika� szczeg�owych opis�w medycznych i nadmiaru fachowej terminologii, aby tre�� uczyni� przyst�pn� dla jak najszerszego grona odbiorc�w. W niniejszej ksi��ce oryginalne teksty pozostawiono w niezmienionej formie, dokonano tylko niezb�dnej korekty wydawniczej.