SKLEP JEST W FAZIE TESTOWEJ

Żadne zamówienie nie będzie realizowane. Przepraszamy za niedogodności. Zapraszamy wkrótce.

Dieta Optymalna Dieta Idealna

39,00

Druga wsp�lna ksi��ka Marka Chyli�skiego i Jana Kwa�niewskiego, napisana 8 lat po wydaniu bestsellerowej Diety optymalnej pozycji prze�omowej w propagowaniu modelu �ywienia opracowanego przez J. Kwa�niewskiego.

Brak w magazynie

Opis

Druga wsp�lna ksi��ka Marka Chyli�skiego i Jana Kwa�niewskiego, napisana 8 lat po wydaniu bestsellerowej Diety optymalnej pozycji prze�omowej w propagowaniu modelu �ywienia opracowanego przez J. Kwa�niewskiego. W ci�gu tych kilku lat dieta optymalna zyska�a popularno�� i setki tysi�cy zwolennik�w w Polsce i na �wiecie, mimo �e wzbudza�a i nadal wzbudza kontrowersje, a nawet ostry sprzeciw oficjalnych instytucji medycznych.
I oto teraz Autorzy opisuj�, jak powoli, ale nieub�aganie chwieje si� mit, kt�ry od dziesi�cioleci pokutowa� w medycynie i dietetyce mit o szkodliwo�ci t�uszczu. Najnowsze zalecenia dietetyczne nie zabraniaj� ju� tak rygorystycznie jego spo�ywania, za to k�ad� nacisk na ograniczenie w�glowodan�w cukru, pieczywa, m�ki. Coraz to nowe badania naukowe potwierdzaj� korzystny wp�yw takiego od�ywiania na zdrowie cz�owieka.
W ksi��ce przytoczono wiele przyk�ad�w takich bada�. Ze �wiatowego pi�miennictwa Autorzy wybrali najnowsze doniesienia na temat dietetyki, medycyny, �ywienia, przedstawiaj�c je ze znan� ju� z poprzedniej pozycji erudycj� i dziennikarsk� swad�. Czytelnik znajdzie w niej tak�e om�wienie najpopularniejszych obecnie diet oraz ich por�wnanie z �ywieniem optymalnym.
Ksi��ka jest zatem kopalni� interesuj�cych informacji o dietach i �ywieniu, a przede wszystkim opowiada o ewolucji pogl�d�w na zdrowe od�ywianie, kt�re, jak si� okazuje, coraz bardziej odchodz� od obowi�zuj�cego modelu niskot�uszczowego i coraz bardziej zbli�aj� si� do diety dla cz�owieka optymalnej diety idealnej.