aktualności 2017-05-18 01:28:32 Zapraszamy na XVI Spływ Kajakowy Optymalnych
Lido

Start >
Powstał Zespół Parlamentarny ds. narodowego programu zdrowego żywienia

W dniu 24 października 2013 roku ukonstytuował się Zespół Parlamentarny ds. narodowego programu zdrowego żywienia. Przewodniczącą Zespołu została Poseł Izabela Kloc, zastępcami Przewodniczącego Poseł Szymon Giżyński, Poseł Adam Hofman oraz Poseł Marcin Witko, a Sekretarzem Zespołu Poseł Lech Kołakowski.

"Z potraw, które się zjada powstają wszystkie choroby ludzkie" - Herodot

Głównym celem prac zespołu będzie określenie priorytetów narodowego programu zdrowego żywienia poprzez następujące działania:
1. Analiza prac badawczych nad wpływem jakości żywności na zdrowie człowieka, korelacją pomiędzy nawykami i produktami żywieniowymi, a chorobami cywilizacyjnymi.
2. Opracowania dotyczące dostosowania polskiego rolnictwa do optymalnych potrzeb żywieniowych człowieka, a ostatecznie zmniejszenia wydatków na kosztowne leczenie chorób spowodowanych złym odżywianiem i stylem życia.
3. Doprowadzenie do uznania w polityce rozwoju Polski, że rolnictwo i produkcja żywności to strategiczne zadania Państwa. Zaś łańcuch - zdrowe polskie rolnictwo, zdrowa polska żywność, zdrowe polskie społeczeństwo - jest podwaliną przetrwania, żywotności i zasobności narodu polskiego.
4. Inicjowanie akcji prowadzących do obrony żywotności polskiego rolnictwa i nie dopuszczenie do zalewu obcej, nie wartościowej pod względem odżywczym produkcji rolnej. Polska jako europejski rezerwuar zdrowej żywności- naj-lepsza polska marka.
5. Przyznanie rolnictwu i obszarom wiejskim oraz przedsiębiorczości statusu obszarów problemowych w KPZK 2030 jako obszarów szczególnej interwencji państwa - skutkowałoby to zagospodarowaniem lokalnego popytu przez produkty polskie oraz realnym wzrostem zatrudnienia w rodzimej produkcji rolnej i rozwojem przedsiębiorczości.
6. Promocja, w oparciu o badania naukowe katalogu produktów żywieniowych, najlepiej służących zdrowiu człowieka oraz produktów, których należy unikać.
7. Promocja wiedzy o zdrowym żywieniu wśród dzieci i młodzieży, m.in. w programach szkolnych.
8. Współpraca ze środowiskami naukowymi, organizacjami samorządowymi, praktykami w kraju i zagranicą w zakresie zdrowego żywienia.

Zespół zamierza ściśle współpracować w realizacji swoich celów z Komisją Rolnictwa i Obszarów Wiejskich oraz Komisją Zdrowia Sejmu RP. Pierwszym przedsięwzięciem Zespołu będzie Konferencja Naukowa 'Tajemnice zdrowego żywienia", czyli jak pokonać choroby cywilizacyjne, podczas której zostaną przedstawione podstawy naukowe zdrowego żywienia i konsekwencje dla medycyny, gospodarki żywnościowej oraz samorządności, przykłady przyczynowego wyleczenia chorób, w tym chorób cywilizacyjnych. Zostaną sformułowane wnioski dla Zespołu Parlamentarnego ds. narodowego programu zdrowego żywienia.

 


Zakup miesięcznika Optymalni
top